Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego na  podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ogłasza otwarty nabór partnerów w celu wspólnego zrealizowania projektu z zakresu tematycznego wskazanego poniżej w Działaniu 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym w konkursie 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


Zakres tematyczny:

 

 • poszukiwanie nowatorskich programów zajęć dodatkowych dla uczniów szkół podstawowych podnoszących kompetencje niezbędne w kształceniu matematycznym, ścisłym i technicznym
 • poszukiwanie nowych rozwiązań rozwijających kompetencje uczniów w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego, 


Cel partnerstwa – wypracowanie oraz upowszechnienie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań z zakresu tematycznego wskazanego powyżej.


Działania w projekcie będą zgodne ze schematem realizacji projektu innowacyjnego w ramach POWER.
 

Partnerami projektu mogą być jednostki spoza sektora finansów publicznych. Wybrani partnerzy będą odpowiedzialni za pozyskiwanie uczestników zajęć i ich organizację. oraz będą brać udział we wszystkich fazach opracowywania wypracowywanego rozwiązania.


Wymagania wobec partnerów:

 

 • zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa;
 • zgodność oferowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa;
 • doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze (wykazanie realizacji projektów o różnych źródłach finansowania, lecz realizowanych w obszarze, którego dotyczy projekt partnerski);
 • udokumentowana współpraca z ICM UW;
 • deklaracja gotowości współpracy z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu.
   

Potencjalni partnerzy muszą wyrazić zgodę na upublicznienie ich propozycji przekazanych na ogłoszenie o naborze partnerów.
 

Wymagane dokumenty:

 

 • Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego partnera,
 • Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prawnych.
   

Propozycje prosimy składać do dnia 2 września 2016 roku do godziny 12:00 w wersji papierowej na adres:  ICM Uniwersytet Warszawski, Prosta 69, 00-838 Warszawa.


Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres we wskazanym terminie.


Informacja o wyborze partnera/partnerów zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie WWW ICM UW.


ICM UW zapewnia możliwość wniesienia odwołania od wyników oceny w następującym trybie:

 

 • w formie pisemnej na adres ICM Uniwersytet Warszawski, Prosta 69, 00-838 Warszawa, tel. 22 87 49 400;
 • w terminie 5 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników na stronie internetowej ICM UW.


Komisja oceniająca odwołania zostanie powołana przez Dyrektora ICM UW (z rozpatrywania środka odwoławczego będą wyłączone osoby, które były zaangażowane w ocenę przesłanych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze partnerów zgłoszeń).


W przypadku pozytywnego rozpatrzenia środka odwoławczego przewiduje się uwzględnienie kandydatury w tworzeniu ostatecznej listy partnerów.


ICM UW zastrzega sobie termin 5 dni kalendarzowych od terminu upłynięcia możliwości składania odwołań na rozpatrzenie środka odwoławczego i umieszczenia informacji na stronie internetowej ICM UW o wyniku rozpatrzenia. Z wybranym partnerem/partnerami zostanie zawarta umowa o partnerstwie regulująca kwestie współpracy przy realizacji projektu.


Szczegółowych informacji na temat projektu udziela prof. Piotr Bała tel. 503 135 502.